Stadgar

§ 1 Föreningens syfte

Den ideella föreningen Gustavsbergs Vänner med organisationsnummer 80 24 31-5866 är en Hembygdsförening för Gustavsberg i Värmdö kommun. Syftet är att levandegöra ortens unika bruksmiljö och dess historia samt påverka ortens och kommunens samhällsutveckling.

Detta ska ske genom att:

 • Verka för ökad medvetenhet om värdet av att bevara och utveckla byggnader och miljöer i Gustavsberg och Värmdös unika skärgårdsnatur.
 • Aktivt informera sig, initiera, följa och diskutera planer for framtida bebyggelse och samhällsutveckling.
 • Samarbeta med sammanslutningar och enskilda som har intresse och kunskap i frågor som rör byggnadskultur, samhällsutveckling och miljöhänsyn.
 • Arbeta fristående från myndigheter, institutioner och politiska sammanslutningar.
 • Medverka till gemenskap, trivsel och kulturupplevelser för Gustavsbergsborna.
 • Lyfta fram och uppmärksamma personer och händelser som stärker Gustavsbergsamhället.

 

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i föreningen står öppet för alla som sympatiserar med dess i stadgarna angivna syfte och som genom medlemskap vill främja dess verksamhet.

Föreningens verksamhetsår ska sammanfalla med kalenderår.

§ 3 Årsmöte

Föreningens årsmöte, som ska hållas senast under maj månad varje år, beslutar i följande ärenden:

 1. Styrelsens och revisorernas berättelser
 2. Styrelsens arbetsplan och budgetförslag
 3. Årsavgiftens storlek
 4. Val av ordförande samt ytterligare, minst fyra (4) ledamöter i styrelsen jämte minst två (2) ersättare. Ordförande och kassör väljs växelvis för två (2) år, övriga för ett (1) år.
 5. Val av två (2) revisorer och ersättare för dessa.
 6. Frågor som styrelsen förelägger årsmötet
 7. Motioner och andra av medlemmarna väckta frågor. Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari eller minst 4 veckor innan årsmöte.

Beslut, i alla andra ärenden än stadgeändringar, fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.

Kallelse till årsmöte ska ske senast 14 dagar före mötets hållande. Kallelsen och övriga årsmöteshandlingar publiceras på föreningens hemsida och facebooksida.

§ 4 Styrelsens uppgifter

Föreningens styrelse handlägger och beslutar i löpande ärenden, samt

 • Tar initiativ och verkar i föreningens syfte,
 • Upprättar arbetsplan och budgetförslag,
 • Framlägger verksamhetsberättelsen för årsmötet,
 • Bereder ärenden som ska föreläggas föreningsmöte

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt inom eller utom sig kassaförvaltare.

I föreningen ska finnas en resultatfond i syfte att utveckla föreningens verksamhet. Fonden ska placeras på ett räntebärande konto med vilket föreningen kan balansera sina årsresultat.

Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet och genom öppen röstning. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val, då lotten avgör.

§ 5 Ändring av stadgar

Ändring i eller tillägg till dessa stadgar kan endast behandlas på årsmöte. Förslag i sådant fall ska meddelas i kallelsen och beslut fattas med två tredjedels (2/3) majoritet av de närvarande medlemmarna.

§ 6. Föreningens upplösande

Om föreningen upplöses, varvid beslut härom ska ske i samma ordning som anges i § 5 (för stadgeändring), ska dess tillgångar användas i linje med föreningens syfte på det sätt som anges i upplösningsbeslutet.

Dessa stadgar antogs vid bildandet av Föreningen Gustavsbergs Vänner den 20 november 1988. Stadgarna har reviderats av enhälliga årsmöten 21 februari 2012 och 14 mars 2024.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg