Stadgar

§ 1 Föreningens syfte
Föreningen Gustavsbergs Vänner har till syfte är att vårda Gustavsberg med dess unika bruksmiljö i skärgårdsnatur (geografiskt ett område motsvarande Gustavsbergs socken).
Detta ska ske genom att: Verka för ökad medvetenhet om värdet av att bevara och utveckla byggnader och miljöer. Stödja och utveckla opinion och kunskap i frågor om byggnadsvård, byggnadskultur och de unika miljövärdena i den gamla bruksorten Gustavsberg. Verka för att Gustavsberg förblir ett självständigt samhälle på Värmdö, där man kan leva, bo och handla. En plats för arbete och fritid med egen kulturtradition. Ett samhälle med levande gator och torg, med strandpromenader, parker och skärgårdsnatur. Aktivt informera sig, initiera, följa och diskutera planer for framtida bebyggelse och samhällsutveckling. Samarbeta med sammanslutningar och enskilda som har intresse och kunskap i frågor som rör byggnadskultur, samhällsutveckling och miljö. Arbeta fristående från myndigheter, institutioner och politiska sammanslutningar.
§ 2 Medlemskap
Medlemskap i föreningen står öppet för alla som sympatiserar med dess i stadgarna angivna syfte och som genom medlemskap vill främja dess verksamhet.
Föreningens verksamhetsår ska sammanfalla med kalenderår.
§ 3 Årsmöte
Föreningens årsmöte, som ska hållas senast under maj månad varje år, beslutar i följande ärenden:
a) Styrelsens och revisorernas berättelser
b) Styrelsens arbetsplan och budgetförslag
c) Årsavgiftens storlek
d) Val av ordförande samt ytterligare, minst fyra (4) ledamöter i styrelsen jämte två (2) ersättare. Ordförande och kassör väljs växelvis för två (2) år, övriga för ett (1) år.
e) Val av två (2) revisorer och ersättare för dessa.
f) Frågor som styrelsen förelägger årsmötet
g) Motioner och andra av medlemmarna väckta frågor
Beslut, i alla andra ärenden än stadgeändringar, fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.
Kallelse till årsmöte ska ske senast 14 dagar före mötets hållande.
§ 4 Styrelsens uppgifter
Föreningens styrelse handlägger och beslutar i löpande ärenden, samt tar initiativ och verkar i föreningens syfte, upprättar arbetsplan och budgetförslag, framlägger verksamhetsberättelsen för årsmötet, bereder ärenden som ska föreläggas föreningsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt inom eller utom sig kassaförvaltare.
I föreningen ska finnas en resultatfond i syfte att utveckla föreningens verksamhet. Fonden ska placeras på ett räntebärande konto med vilket föreningen kan balansera sina årsresultat.
Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet och genom öppen röstning. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val, då lotten avgör.
§ 5 Ändring av stadgar
Ändring i eller tillägg till dessa stadgar kan endast behandlas på årsmöte. Förslag i sådant fall ska meddelas i kallelsen och beslut fattas med två tredjedels (2/3) majoritet av de närvarande medlemmarna.
§ 6. Föreningens upplösande
Om föreningen upplöses, varvid beslut härom ska ske i samma ordning som anges i § 5 (för stadgeändring), ska dess tillgångar användas i linje med föreningens syfte på det sätt som anges i upplösningsbeslutet.
Gustavsberg i november 1988
Dessa stadgar antogs vid bildandet av Föreningen Gustavsbergs Vänner den 20 november 1988. Stadgarna har reviderats av ett enhälligt årsmöte 21 februari 2012.
Föreningens organisationsnummer är 80 24 31-5866.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg