Före Odelbergs tid 1640 – 1869

Hur Gustavsberg fick sitt namn

Edla Sofia Arvidsson berättar om Maria Sofia de la Gardie och Herman Öhman.

Gottholma

I Axel Ouists ”En bok om Värmdö Skeppslag” läser man att namnet skrevs till slutet av 1600-talet Guttholmen. Gottholma gårdstomt ligger på stigen mellan Klubbudden/Bråvalla och Tjustvikvägen. Kammarrevisor Gustaf Berg, år 1660 adlad Palmqvist, uppförde ett säteri som var färdigt 1684. Denne Palmqvist har gett namn åt Palmqvists väg i Farsta Slottsvik. 1703 inköpte hovfröken Ebba Margareta Banér Gottholma och förenade det med Farsta säteri. Gården liksom många andra gårdar mellan Gävle och Norrköping brändes ner av ryska trupper när de försökte slå sig fram med sina galärer mot Stockholm via Baggensstäket i augusti 1719. Till skillnad från de flesta andra gårdar byggdes den inte upp igen. Värmdö kommun har placerat en informationstavla på gårdstomten.

Gula Byggningen

Gula Byggningen
Gamla kontoret – Gula byggningen

Länsstyrelsen avslår Gustavsbergs Vänners förslag att Gustavsbergs äldsta byggnad Gamla Kontoret / Gula Byggningen skall byggnadsminnesförklaras och nu vill  Värmdö kommun sälja denna symbolbyggnad för porslinsindustrins tillkomst. Förmodligen blir det i så fall lyxbostäder för penningstarka medborgare i likhet med Strandvik tvärs över Farstaviken.

Gula Byggningen har haft flera namn och många funktioner genom åren. Den ligger som en av flera byggnader längs Farstaviken och utgjorde fabrikens ansikte utåt. Huset är fabrikens äldsta byggnad och uppfördes 1826 när porslinsfabriken startade. Det lär ha köpts av fabrikens förste verkmästare Fredrik Rodhe och transporterats från Fredriksdal i Järlåsa socken, Uppland tillsammans med en del utrustning för porslinstillverkning. Det fick namnet Gamla kontoret när brukspatron Wilhelm Odelberg lät bygga ett nytt kontorshus i riddarborgsstil åren 1897–1898. Huset är uppfört i timmer och försågs med grå spritputs 1915, bland annat för att minska brandfaran. Det färgades gult sedan år 1969 och återfick då namnet Gula Byggningen. Huset har tjänat både som kontor och bostäder. En kyrksal inreddes där 1830. Den vackra kyrksalen har också̊ används som porslinsmuseum, samlingslokal och möbelaffär. Den ingår idag i Gustavs­bergs Konsthall.

Länsstyrelsen skriver att vissa byggnader eller bebyggelsemiljöer bedöms ha ett så högt kulturhistoriskt värde att det ligger i vårt gemensamma intresse att de bevaras för framtiden. Det kan bland annat ske genom en byggnadsminnesförklaring i enlighet med Kultur­miljö­lagen (1988:950).

I Värmdö kommun är bara tre byggnader byggnadsminnesförklarade: Grönskärs fyr, Tullhuset i Sandhamn och Villa Gransäter. Således är ingen byggnad i Gustavsberg med dess bruksmiljö byggnads-minnesförklarad. Statliga byggnadsminnen i Värmdö kommun är Korsö torn, Fredriksborgs fästning och torpet Rågskär.

Hembygdsföreningen Gustavsbergs Vänner föreslår att Länsstyrelsen i samråd med fastighetsägaren Värmdö kommun låter byggnadsminnesförklara Gula Byggningen. Fastigheten är i behov av akut underhåll som nedanstående bilder visar. Putsen ramlar av på flera ställen. Underhåll av sina fastigheter är inte Värmdö kommuns bästa område. Nu visar det sig att kommunen först reserverat pengar till renoveringen redan 2016. Sedan skall man bestämma vad man skall göra för pengarna. Äntligen har fastighetsägaren Värmdö kommun påbörjat fasadrenoveringen i augusti 2019.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är DSC_0903-300x169.jpg

Här i bifogas Länsstyrelsens beslut i ärende 432-30134-2018, väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av Gula byggningen på fastigheten Gustavsberg 1:178, Värmdö kommun.

Lucas Rabnor
Antikvarie

Enheten för kulturmiljö
Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen beslut om avslag som bara kan överklagas av Riksantikvarieämbetet.

Mekanikus Pehr Engman

Mekanikus Pehr Engman viktig delägare i porslinsfabriken avlider i tuberkulos 1834. I Aftonbladet återfinns denna annons i svårläst frakturstil.

Genom offentlig auktion, som förrättas fredagen och lördagen d. 12:te och 13:de dennes, försäljes wid Gustavsbergs PorslinsFabrik å Wermdön, efter afl. Mekanikus Engman med flere, diverse lösegen-dom, såsom: Guld, Siliwer, Koppar, Messing, Tenn, Bleck- och Jernsacker, hwaribland gjutna Mekaniska Pjeser till Qwarn-, Såg- och Hissverk samt någre skepp. Skrotjern; Gångkläder, Linne, Sängkläder och Möbler, ett Riktquarnverk med 2:ne par stenar, gjutna trillar och utmärlinghjul; en Storbåt och en Jagt med segel, samt en i mycket godt stånd warande Mekanisk Werkstad, bestående av tvenne Swarfstolar, Swarfstolsdisk med lådor, 2:ne hyfwel- och 2:ne filbänkar med ett större sortament af hertill hörande werktyger, hvilket allt på stället är att förut bese. Gustafsberg den 4 December 1834.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg