Efter KF:s tid – Framtidens Gustavsberg

En översikt över pågående och planerad bostadsproduktion i Gustavsberg finns h Gustavsbergsprojektets hemsida.

En omvälvande trafiklösning planeras i centrala Gustavsberg.

Efter Gustavsbergs Vänners årsmöte 2014 där Moa Öhman och Axel Sirén presenterade sina idéer beträffande omvandlingen av centrala Gustavsberg kan man läsa vad som står på kommunen hemsida om förslagen trafiklösning.  De tänker sig en helt ny trafiklösning i centrum där många hus skulle rivas  bl.a. Centrumhuset, gallerian och tillbyggnaden av f.d. Domusfastigheten.  Nya hus skall byggas i parken mellan Kvarnberget och Kyrkettan. Husen vid Kvarnbergsterrassen verkar ha vandrat upp på berget och ersatts med bl.a. ett nytt ”M-hus”, en nytt församlingshus i slänten nedanför kyrkan och ytterligare tre hus ned mot boulebanan.
Varför kommer inte nuvarande vägnät att räcka till under överblickbar framtid? Förbättra kan man göra genom att bygga tvåfiliga rondeller och bussfiler och inte göra den s.k. Gustavsbergs Allé till en *smal väg utan hållplatsfickor*, där bussar som stannar stoppar trafiken bakom och där barn som står vid busstoppstället kommer att befinna sig kanske en halv meter från passerande trafik. (Här har kommunen ändrat sig sedan texten skrevs) Gustavsbergsvägen i sin nuvarande sträckning går att göra fyrfilig nu eller senare likaså Bleksängsvägen. Med rondeller vid Farstaviken (Gamla Gustavsbergs Torg) och Bleksängsvägens korsning med Aspviksvägen är den gordiska knuten löst utan det Alexanderhugg som kommunen förbereder tvärs genom centrum några meter bredvid Gustavsbergsteatern (”*som kan bevaras*”).
På mötet visade Axel Sirén några egna skisser på bebyggelse i den Centrala Parken som utvidgas när vägen flyttas in mot Kvarnbergets norrsida. Ett nytt M-hus tänker han sig, ett nytt församlingshus vill han placera i sluttningen upp mot kyrkan och tre ytterligare hus där boulebanan finns idag. Av centrumfastigheterna förefaller endast f.d. Domushuset och Gustavsbergsteatern stå kvar och OK-macken förvisas till okänd placering. Hur parkeringen i centrum skall lösas är svårt att begripa. Ännu svårare är det att begripa varför man skall bygga hus på mark som i princip är obyggbar och knappt håller för en flakparkering eller parkeringsmatta. Här finns en videoupptagning från mötet.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg