Efter KF:s tid – Framtidens Gustavsberg

En översikt över pågående och planerad bostadsproduktion i Gustavsberg finns på Gustavsbergsprojektets hemsida.

En omvälvande trafiklösning planeras i centrala Gustavsberg.

På Gustavsbergs Vänners årsmöte 2014 presenterade Moa Öhman och Axel Sirén sina idéer beträffande omvandlingen av centrala Gustavsberg. De tänker sig en helt ny trafiklösning i centrum där många hus skulle rivas  bl.a. Centrumhuset, gallerian och tillbyggnaden av f.d. Domus-fastigheten ”Domus-livs”.  Nya hus skall byggas i parken mellan Kvarnberget och Kyrkettan. Husen vid Kvarnbergsterrassen har vandrat upp på berget och senare vandrat ner igen och ersatts med bl.a. ett nytt ”M-hus”, en nytt församlingshus i slänten nedanför kyrkan och ytterligare tre hus ned mot boulebanan. Dessa idéer har sedan förkastats och f.n. är endast ett ombyggt församlingshem intill det nuvarande på tapeten i detaljplanen för den s.k. Stadsparken. Kvarnbergsterrassen har lagts på is sedan först PEAB och sedan Oscar Properties hoppat av.
Varför kommer inte nuvarande vägnät att räcka till under överblickbar framtid? Förbättra kan man göra genom att bygga tvåfiliga rondeller och bussfiler om det behövs i framtiden. Gustavsbergsvägen i sin nuvarande sträckning går att göra fyrfilig nu eller senare likaså Bleksängsvägen, som kommunen envisas med att kalla Bleekängsvägen. Med rondeller vid Farstaviken (Gamla Gustavsbergs Torg) och Bleksängsvägens korsning med Aspviksvägen är den gordiska knuten löst utan det Alexanderhugg som kommunen förbereder tvärs genom centrum några meter bredvid Gustavsbergsteatern (”*som kan bevaras*”).
På mötet visade Axel Sirén några egna skisser på bebyggelse i den Centrala Parken som utvidgas när vägen flyttas in mot Kvarnbergets norrsida. Ett nytt M-hus tänker han sig, ett nytt församlingshus vill han placera i sluttningen upp mot kyrkan och tre ytterligare hus där boulebanan finns idag. Av centrumfastigheterna förefaller endast f.d. Domushuset och Gustavsbergsteatern stå kvar och OK-macken förvisas till okänd placering. Hur parkeringen i centrum skall lösas är svårt att begripa. Ännu svårare är det att begripa varför man skall bygga hus på mark som i princip är obyggbar utan omfattande sanering och pålning och knappt håller för en flakparkering eller parkeringsmatta. Här finns en videoupptagning från mötet.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg