Välkommen till Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg

Nytt på hemsidan 2018-12-20

Bildgruppen under ledning av Ingvar Pettersson har jul- och nyårsuppehåll och börjar vårsäsongen tisdag 8/1 2019 kl 13-15 i lokalen på Skyttevägen 3  (f.d. mangelrum). Om du har fotografier, diabilder, glasplåtar, VHS-band, Video8-band, Digital8-band, DV-band  eller smalfilm som kan vara av allmänt intresse så hör av dig till bildgruppen. Vi behöver också ett projektorbord för dia- eller dataprojektor. Svara till bildgruppens e-postadress om du har något förslag. bildgruppen@gustavsbergaren.se


Gustavsbergs Vänners hemsida hos Hembygdsförbundet har stängts 8/1 2019 p.g.a. att Hembygdsförbundet flyttar alla föreningars hemsidor till en ny plattform med helt annat utseende. Arbete pågår nu för att gradvis föra över huvuddelen av sidan till vårt eget webbhotell med adressen www.gustavsbergaren.se.

Värmdö kommun fortsätter att sälja ut fastigheter i Hamnområdet.

Kommunfullmäktige beslutade 19/12 2018 att fortsätta utförsäljningen av fastigheter ur det förvärv som gjordes från Dag Landvik 2014. Efter Dekor- och Konstnärshusen med många konstnärer som småföretagare kommer nu Tornhuset. Det föreföll under mötet som om inte majoritet för Värmdö (M+C+L+KD+MP) visste att detaljplanen medger bostäder i Tornhuset. En ny ägare kommer då att kunna välja att behålla befintliga lokalhyresgäster som Delselius populära café eller Villeroy&Boch Gustavsbergs huvudkontor eller bygga om fastigheten till bostäder för välbeställda.


Gula Porten byggdes 1970 och var fabrikens huvudport. Den har i många år stått tom och försetts med klotter och källaren har översvämmats av vatten som resultat av misslyckade grävningar på gatan utanför. Detaljplanen föreskriver att byggnaden skall få en användning anpassad efter det kulturhistoriska värdet. Nu har kommunen annonserat ut huset för uthyrning utan några särskilda villkor om kulturhistorisk användning. Redan 2012 skrev Gustavsbergs Vänner till Värmdö kommun om att föreningen var intresserad att få disponera Gula Porten för föreningens verksamhet Ännu har inte denna förfrågan besvarats.

Gula Porten togs i bruk 1970. Där fanns fabrikens larmövervakning med övervakning dygnet runt.

——————————————————————————————————

Bergasalen

Nils Erikssons skrift om Ungdomsträffen i Bergasalen har skannats in och den finns under flikarna Gustavsberg genom tiderna – KF och Gustavsberg 1937  – 2000 på sidan om Bergasalen – Gustavsbergs atombombsäkra skyddsrum. Bergasalen ligger i Kvarnberget sett över rondellen vid vattenhjulet. Under flera årtionden med början 1956 användes skyddsrummet som samlingslokal för större möten i Gustavsberg. Här hölls fackföreningsmöten, ungdomsdans, pensionärsmöten och möten med våra två kooperativa konsumentföreningar – Gustavsbergs Konsumtionsförening ”Konsum Gustavsberg” och Gustavsbergs Mjölkförsäljningsförening ”Mjölkaffären” som låg i det senare nedbrunna Nedre Stenhuset. När Gustavsbergsteatern invigdes 1967 minskade användningen av Bergasalen för allmänna möten, men den användes fortfarande en tid som ungdomsgård. Kommunen äger bergrummet Bergasalen och den ingår i det fastighetsbestånd som en utredning säger skall säljas.

 ——————————————————————————————————

Länsstyrelsen avslår Gustavsbergs Vänners förslag att Gustavsbergs äldsta byggnad Gamla Kontoret/Gula Byggningen skall byggnadsminnesförklaras och nu vill  Värmdö kommun sälja denna symbolbyggnad för porslinsindustrins tillkomst. Förmodligen blir det i så fall lyxbostäder för penningstarka medborgare i likhet med Strandvik tvärs över Farstaviken.

Gula Byggningen har haft flera namn och många funktioner genom åren. Den ligger som en av flera byggnader längs Farstaviken och utgjorde fabrikens ansikte utåt. Huset är fabrikens äldsta byggnad och uppfördes 1826 när porslinsfabriken startade. Det lär ha köpts av fabrikens förste verkmästare Fredrik Rodhe och transporterats från Fredriksdal i Järlåsa socken, Uppland tillsammans med en del utrustning för porslinstillverkning. Det fick namnet Gamla kontoret när brukspatron Wilhelm Odelberg lät bygga ett nytt kontorshus i riddarborgsstil åren 1897–1898. Huset är uppfört i timmer och försågs med grå spritputs 1915, bland annat för att minska brandfaran. Det färgades gult sedan år 1969 och återfick då namnet Gula Byggningen. Huset har tjänat både som kontor och bostäder. En kyrksal inreddes där 1830. Den vackra kyrksalen har också̊ används som porslinsmuseum, samlingslokal och möbelaffär. Den ingår idag i Gustavs­bergs Konsthall.

Länsstyrelsen skriver att vissa byggnader eller bebyggelsemiljöer bedöms ha ett så högt kulturhistoriskt värde att det ligger i vårt gemensamma intresse att de bevaras för framtiden. Det kan bland annat ske genom en byggnadsminnesförklaring i enlighet med Kultur­miljö­lagen (1988:950).

I Värmdö kommun är bara tre byggnader byggnadsminnesförklarade: Grönskärs fyr, Tullhuset i Sandhamn och Villa Gransäter. Således är ingen byggnad i Gustavsberg med dess bruksmiljö byggnadsminnesförklarad.

Statliga byggnadsminnen i Värmdö kommun är Korsö torn, Fredriksborgs fästning och torpet Rågskär.

Hembygdsföreningen Gustavsbergs Vänner föreslår att Länsstyrelsen i samråd med fastighetsägaren Värmdö kommun låter byggnadsminnesförklara Gula Byggningen. Fastigheten är i behov av akut underhåll som nedanstående bilder visar. Putsen ramlar av på flera ställen. Underhåll av sina fastigheter är inte Värmdö kommuns bästa område. Nu visar det sig att kommunen först reserverat pengar till renoveringen redan 2016. Sedan skall man bestämma vad man skall göra för pengarna. Om pengarna räcker så skall upprustning ske 2019. Nu har man stängt av trottoaren intill byggnaden så att inte den som promenerar förbi råkar få en fasadklump i huvudet.


Här i bifogas Länsstyrelsens beslut i ärende 432-30134-2018, väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av Gula byggningen på fastigheten Gustavsberg 1:178, Värmdö kommun.

Lucas Rabnor
Antikvarie

Enheten för kulturmiljö
Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen beslut om avslag som bara kan överklagas av Riksantikvarieämbetet.Strandvik blir bostäder för välbeställda

Strandvik 25 april 2014

JM – Seniorgården meddelar att det nu är klart att företaget Sisyfos kommer att bygga om Strandvik till bostäder. Sisyfos, som ägs av entreprenören Olle Larsson, är specialiserat på att bygga om äldre fastigheter. De värdesätter platsers och byggnaders historia högt och kommer att ansvara för renoveringen av villan. Villa Strandvik kommer att byggas om till bostäder och planeras att färdigställas samtidigt som Strandviks flyglar. Sisyfos har tidigare genomfört ett större projekt vid Venngarn i Sigtuna kommun där ett nytt bostadsområde skapats kring det gamla 1600-tals slott som uppfördes under Magnus Gabriel de la Gardies tid och närmare Gustavsberg upprustningen av Villa Björkudden på Tynningö som fraktades dit efter att ha varit utställt vid Stockholmsutställningen 1897. Enligt den fastställda detaljplanen får Strandvik enbart användas för bostadsändamål. Nu väntar Sisyfos att kommunens tjänstemän i gestaltningsgruppen ska ge klartecken till Sisyfos planer.

——————————————————————————————————

Gustavsbergs Vänner medverkade vid Nationaldagen i Gustavsbergs hamn. Pigge, Erland och Leffe gjorde grovjobbet med att montera upp tält och skaffa fram bord. Vi fick sex nya medlemmar. Under sista kvartalet har vi fått 28 nya medlemmar vars medlemsavgift även gäller för 2019.😊 Det är enkelt att bli medlem hos oss och stödja vår verksamhet. Om du har Swish så kan du enklast swisha 200 kr till 123 634 66 88.

——————————————————————————————————

Avtal mellan Värmdö kommun och Nationalmuseum äntligen klart.

Ett avtal mellan Värmdö kommun och Nationalmuseum har äntligen förhandlats fram om driften av Porslinsmuseet. Mer information finns som zip-fil under den gröna boxen till höger. En enigt kommunstyrelse godkände förslaget 7/2. Kommunfullmäktige beslutade godkänna avtalet vid sitt februarisammanträde. Kooperativa Förbundet har nu också godkänt avtalet. Så nu skall samlingarna omsorgsfullt packas så lokalerna kan upprustas enligt ett statens krav på sina museum beträffande säkerhet och tillgänglighet. Förhoppningsvis kan museet återöppnas 2019 under förutsättning att ombyggnaden kommer igång – någongång.


Kvarnbergsterrassen

En ny box har publicerats med uppdaterad information om en ny markanvisningstävling som kommunen planerar för att bebygga Kvarnbergets norrsluttning mot Bagarvägen – Kvarnbergsterrassen markanvisning. Samtidigt planerar kommunen att ta bort nuvarande väg från Farstaviken mot Gustavsbergs Centrum och dela upp den på Bagarvägen och gamla Värmdövägen mellan kyrkan och Kyrkettan. Då blir sträckan mellan Farstaviken och Daghemmet Blomkulan Gustavsbergs getingmidja. Trafikanter från Hästhagen eller östra Gustavsberg som skall till Munkmora eller Lugnet får då åka via Bagarvägen runt kyrkan mot Bleksängsvägen eftersom nuvarande väg förbi bussterminalen stängs för biltrafik. Det kallar kommunens konsultfirma får att ”sila” trafiken med fler korsningar och konfliktpunkter som följd. Det blir trångt intill Kvarnberget med hus och genomfartsvägen intill. Busstrafiken kommer att ledas medurs runt kyrkan och Runda Huset med följden att i den rondell som skall byggas vid Farstaviken inre del kommer bussarna att blockera varandra när de skall korsa varandra i rondellen. Vi uppmanar att en omprövning av trafikkarusellen äger rum!

Kvarnbergsterrassen kallas nu Umbra av anbudsvinnaren Oscar Properties. Det betyder skugga på italienska.

Vi har begärt ut handlingarna för det antagna anbudet från Oscar Properties från kommunen.  Informationen kan studeras under sidan Gustavsbergsaktuellt i Värmdö kommun eller här.

Gratisprogrammet Adobe Flash Player kan du ladda hem för att spela upp filmklipp i flv-format.

Get Flash Player

För att läsa pdf-dokument behöver du gratisprogrammet Adobe Reader som du kan ladda hem här nedan:

Get Acrobat Reader web logo

Ett bra gratisprogram som klarar de flesta filmformat (mpg, mp4 och flv) är VLC Media Player. som finns för Windows, MAC, Android och Iphone m.fl.

VLC  för Windows

För synpunkter, korrigeringar och ev. felaktiga länkar kontakta  webmaster@gustavsbergaren.se

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg