Gustavsberg VII fyller 100 år 2012.

Välkommen till Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg

Ändringar och tillägg på hemsidan 3 feb 2021

Vår systerförening Gustavsbergs Porslinsmuseums vänner har i samarbete med Gustavsbergs Konstförening och Artitude/Tillfället arrangerat en utställning i Tornhuset i Gustavsbergs Hamn med affischer från Porslinsmuseets verksamhet genom åren.

Bengt Forssmans skrift ”En liten rundtur i Farstaviken” och nya vykort målade av Anne-Lie Pettersson finns nu till försäljning i Porslinsbutiken vid vattenhjulet.

Vi säljer Bengt Forssmans skrift ”En liten rundtur i Farstaviken” till boende i Gustavsbergs tätort för 60 kr med leverans i brevlådan per bud. För övriga med leverans per brev av PostNord är priset 90 kr. Skriften finns även vid bildutställningen på Delselius café i Tornhuset och i Porslinsbutiken vid vattenhjulet. Nya medlemmar får skriften utan kostnad. Betala till Gustavsbergs Vänners Plusgiro 40 87 02-9, Bankgiro 5916-5258 eller Swish 123 634 66 88.

Bengt Forssman har även för vår planerade 25-årsskrift som aldrig blev tryckt bidragit med ett kapitel ”Gustavsbergarna och deras båtar” som finns här.

Gustavsbergs Vänner har sänt in ett remissvar på samrådet om en detaljplan för att bygga 270 bostadslägenheter på och vid Kråkberget

Förstör inte Kråkberget

Hembygdsföreningen Gustavsbergs Vänner vill i sitt samrådsyttrande till kommunen stoppa exploatering av Kråkberget, som planeras strax ovanför Ekvallen i Gustavsberg.

Den omfattande exploateringen för 270 bostäder och förskola innebär bland annat omfattande sprängningar och schaktningar och andra ingrepp i den skyddsvärda naturen. Detta tillsammans med dragning av nya vägar, byggandet av många och höga hus, strider mot kommunens egna intentioner i översiktsplan och riktlinjer om bevarande av landskaps- och stadsbilden.
I yttrandet över förslaget (Detaljplan för Kråkberget – Dnr 17/KS0330) invänder Gustavsbergs Vänner bland annat:

Att det storskaliga byggandet, med niovåningshus som ställs på tvåvåningsgarage, innebär att tillgängligheten till området minskar för allmänheten och att fungerande industribyggnader rivs.
Att den livsviktigt gröna korridoren i området skärs av.
Att det uppstår stora risker för olika former av störningar, problem med ljud och belysning från is-banan.
Att den oländiga och otillgängliga terrängen fördyrar exploateringen med höga bokostnader som följd.
Att trafik- och parkeringsproblemen i Gustavsberg förvärras.

Planerna på den hårda, okänsliga och dyra exploateringen av Kråk-berget är ett hot mot Gustavsbergs ideal för samhällsplanering med bebyggelsen försiktigt placerad i naturen. Med sitt samrådsyttrande vill Gustavsbergs Vänner skapa opinion för att stoppa planerna på den brutala exploateringen av Kråkberget. Nu avvaktar vi en samrådsredogörelse och om kommunen vill gå vidare med planen.

Bildgruppen

Bildgruppen är inställd tills vidare p.g.a. Corona-viruset.

Boken om Gustavsberg som Columbus Förlag utgivit i samarbete med Gustavsbergs Vänner säljs i bokhandeln, i Porslinsbutiken vid vattenhjulet, på Stora COOP och ICA Maxi. Kanske en lämplig gåva till den som vill veta mer om hur samhället utvecklats under tiden från Kooperativa Förbundets köp av Gustavsberg år 1937 till idag. KF betalade 3,65 MKr till familjen Odelberg för en gammal hushållsporslinsfabrik i behov av modernisering, jordbruk, bostäder och mark. Kontakta Rolf Ellnebrand på förlaget 070-6242385. Betala till förlagets plusgiro 447288-2, bankgiro 5847-5187, swishnr 123 038 97 59

Gustavsberg som försvann - och kom igen


Gula Porten – en modern hembygdsgård?

Gula Porten innan renoveringen 2019
Gula Portens planbestämmelser i detaljplan DP202 Fabriksstaden
Planbestämmelser för Gula Porten i detaljplan DP202 Fabriksstaden

Gula Porten byggdes 1970 och var fabrikens huvudport. Den har i många år stått tom och försetts med klotter Senast har fasaden åtgärdats men källaren har översvämmats av vatten som resultat av misslyckade grävningar på gatan utanför. Detaljplanen föreskriver att byggnaden skall få en användning anpassad efter det kultur-historiska värdet. Redan 2012 skrev Gustavsbergs Vänner till Värmdö kommun om att föreningen var intresserad att få disponera Gula Porten för föreningens verksamhet . Som en modern hembygdsgård kan lokalen användas även av andra föreningar och utställningar av samhällets kulturarv och andra kulturella ändamål kan göras. Värmdö kommun har nu skrivit ett hyresavtal med en snabbmatskedja Daisy´s som vi kan få se etablera sig i Gula Porten. Bygglovet har överklagats av grannarna till Gula Porten och ligger i väntan på dom hos Mark och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. I början av november öppnades snabbmatsrestau-rangen Daisy´s i Gula Porten.

Gula Porten togs i bruk 1970. Där fanns fabrikens larmövervakning med övervakning dygnet runt. Bostadshusen bakom Gula Porten tillhör området Kullen och samtliga är nu rivna. Länge fanns Kullen 3, som tidigare innehöll en affärslokal för Konsum, kvar.

——————————————————————————————————

För att läsa pdf-dokument behöver du gratisprogrammet Adobe Reader som du kan ladda hem här nedan:

Get Acrobat Reader web logo

Ett bra gratisprogram som klarar de flesta filmformat (mpg, mp4 och flv) är VLC Media Player. som finns för Windows, MAC, Android och Iphone m.fl.

VLC
VLC  för Windows

För synpunkter, korrigeringar och ev. felaktiga länkar kontakta  webmaster@gustavsbergaren.se

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg