Gustavsberg VII fyller 100 år 2012.

Välkommen till Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg

Nytt på hemsidan 2020-10-30 – inställt möte.

Vårt planerade höstmöte 19 nov kl 19-21 på Gustavsbergsteatern ställs in och mötetsprogrammet där Johan Aspfors hade fortsatt sin berättelse till bilder över hur Gustavsberg utvecklades under KF:s ägarskap får skjutas upp till ett senare tillfälle, förhoppningsvis till våren 2021.

Ändringar och tillägg på hemsidan 13 nov 2020

Hilding Engströmers bildarkiv har uppdaterats.

Tack för påpekanden om felaktigheter på hemsidan och förslag om tillägg. Information om Gustavsbergs Konsthall har lagts till under fliken ”Besök Gustavsberg”.

Fliken ”Föreningar i Gustavsberg” har rättats till och blivit läsbar. Information om Gustavsbergs Klubb, Folkparken, Gustavsbergs Idrottsförening, Gustavsbergs Blåsorkester, Konsum Gustavsberg har uppdaterats.

Vi säljer Bengt Forssmans skrift ”En liten rundtur i Farstaviken” till boende i Gustavsbergs tätort för 60 kr med leverans i brevlådan per bud. För övriga med leverans per brev av PostNord är priset 90 kr. Skriften finns även vid bildutställningen i Delselius café på Tornhuset. Nya medlemmar får skriften utan kostnad. Plusgiro 40 87 02-9, Bankgiro 5916-5258 eller Swish 123 634 66 88

Bengt Forssman har även för vår planerade 25-årsskrift som aldrig blev tryckt bidragit med ett kapitel ”Gustavsbergarna och deras båtar” som finns här.

Socialvården i Gustavsberg i dec 1939

En intressant skrift av Gunnar Andersson har vi fått från Tom Erixon. Den beskriver hur välfärden är organiserad i Gustavsberg precis när 2:a världskriget brutit ut 1939. Stockholms länssjukhus låg då i Mörby och Gunnar noterar att Gustavsberg har försetts med en ambulans för sjuktransporter till Mörby vid nuvarande Danderyds sjukhus. Pensioner, mödravårdspenning och fattigvård behandlas. En nyhet är att tandvård för barn erbjuds till en låg kostnad av max 10 kr för en trebarnsfamlij per år. Skriften har lagts till under fliken ”På KF:s tid” och finns även här.

Konstnärer på Gustavsberg

En ny skrift ”Konstnärer på Gustavsberg” som vi fått av Inga-Lill Viinanen har lagts till under fliken ”På KF:s tid” och finns även här.

Gustavsbergs Vänner har sänt in ett remissvar på samrådet om en detaljplan för att bygga 270 bostadslägenheter på och vid Kråkberget

Förstör inte Kråkberget

Hembygdsföreningen Gustavsbergs Vänner vill i sitt samrådsyttrande till kommunen stoppa exploatering av Kråkberget, som planeras strax ovanför Ekvallen i Gustavsberg.

Den omfattande exploateringen för 270 bostäder och förskola innebär bland annat omfattande sprängningar och schaktningar och andra ingrepp i den skyddsvärda naturen. Detta tillsammans med dragning av nya vägar, byggandet av många och höga hus, strider mot kommunens egna intentioner i översiktsplan och riktlinjer om bevarande av landskaps- och stadsbilden.

I sitt yttrande över förslaget (Detaljplan för Kråkberget – Dnr 17/KS0330) invänder Gustavsbergs Vänner bland annat:

Att det storskaliga byggandet, med niovåningshus som ställs på tvåvåningsgarage, innebär att tillgängligheten till området minskar för allmänheten och att fungerande industribyggnader rivs.

Att den livsviktigt gröna korridoren i området skärs av.

Att det uppstår stora risker för olika former av störningar, problem med ljud och belysning från is-banan.

Att den oländiga och otillgängliga terrängen fördyrar exploateringen med höga bokostnader som följd.

Att trafik- och parkeringsproblemen i Gustavsberg förvärras.

Planerna på den hårda, okänsliga och dyra exploateringen av Kråk-berget är ett hot mot Gustavsbergs ideal för samhällsplanering med bebyggelsen försiktigt placerad i naturen. Med sitt samråds-yttrande vill Gustavsbergs Vänner skapa opinion för att stoppa planerna på den brutala exploateringen av Kråkberget. I ett nästa steg kan föreningen komma att anordna en hearing med kommun-politikerna

Bildgruppen

Bildgruppen är inställd tills vidare p.g.a. Corona-viruset.

Bildgruppen under ledning av Ingvar Pettersson träffas måndagar kl 13-15 med uppehåll över jul- och nyårshelgen i källarlokalen på Skyttevägen 3  (f.d. mangelrum). Om du har fotografier, diabilder, glasplåtar, VHS-band, Video8-band, Digital8-band, DV-band  eller smalfilm som kan vara av allmänt intresse så hör av dig till bildgruppen. Vi behöver också ett projektorbord för dia- eller dataprojektor. Vi är också intresserade att få samtliga nummer av Gustavsbergs Fabrikers personaltidning Ankarnytt som utgavs efter tidningen Gustavsbergaren hade lagts ned 1977. Svara till bildgruppens e-postadress om du har något förslag eller besök oss i lokalen. Knacka på källarfönstret längst till höger om porten! bildgruppen@gustavsbergaren.se

Den nya boken om Gustavsberg som Columbus Förlag utgivit i samarbete med Gustavsbergs Vänner säljs till medlemmar i vår förening till medlemspriset 260 kr. Ordinarie pris från förlaget 300 kr. Boken säljs även i bokhandeln, i porslinsbutiken, på Stora COOP och ICA Maxi. En gåva till den som vill veta mer om hur samhället utvecklats under tiden från KF:s köp av Gustavsberg med fabrik, jordbruk, bostäder och mark för endast 3,65 MKr år 1937 till idag. Kontakta Rolf Ellnebrand på förlaget 070-6242385. Betala till plusgiro 447288-2, bankgiro 5847-5187, swishnr 123 038 97 59Gula Porten – en modern hembygdsgård?

Gula Porten innan renoveringen 2019
Gula Portens planbestämmelser i detaljplan DP202 Fabriksstaden
Planbestämmelser för Gula Porten i detaljplan DP202 Fabriksstaden

Gula Porten byggdes 1970 och var fabrikens huvudport. Den har i många år stått tom och försetts med klotter Senast har fasaden åtgärdats men källaren har översvämmats av vatten som resultat av misslyckade grävningar på gatan utanför. Detaljplanen föreskriver att byggnaden skall få en användning anpassad efter det kultur-historiska värdet. Redan 2012 skrev Gustavsbergs Vänner till Värmdö kommun om att föreningen var intresserad att få disponera Gula Porten för föreningens verksamhet . Som en modern hembygdsgård kan lokalen användas även av andra föreningar och utställningar av samhällets kulturarv och andra kulturella ändamål kan göras. Värmdö kommun har nu skrivit ett hyresavtal med en snabbmatskedja Daisy´s som vi kan få se etablera sig i Gula Porten. Bygglovet har överklagats av grannarna till Gula Porten och ligger i väntan på dom hos Mark och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. I början av november öppnades snabbmatsrestau-rangen Daisy´s i Gula Porten.

Gula Porten togs i bruk 1970. Där fanns fabrikens larmövervakning med övervakning dygnet runt. Bostadshusen bakom Gula Porten tillhör området Kullen och samtliga är nu rivna. Länge fanns Kullen 3, som tidigare innehöll en affärslokal för Konsum, kvar.

——————————————————————————————————

För att läsa pdf-dokument behöver du gratisprogrammet Adobe Reader som du kan ladda hem här nedan:

Get Acrobat Reader web logo

Ett bra gratisprogram som klarar de flesta filmformat (mpg, mp4 och flv) är VLC Media Player. som finns för Windows, MAC, Android och Iphone m.fl.

VLC
VLC  för Windows

För synpunkter, korrigeringar och ev. felaktiga länkar kontakta  webmaster@gustavsbergaren.se

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg